Вы здесь

№ 82

Письмо силистрийского вали Юсуф-паши канцлеру графу Г.И. Головкину об отказе выдать И.С. Мазепу и его сторонников

1709 г. августа 8

Российский государственный архив древних актов

Ф. 89. Оп. 1. 1709 г. Д. 4. Л. 9–10 (один лист, сложенный вдвое). Перевод с тур. на пол. яз.

На л. 10 об. внизу справа помета “Писмо Юсуп паши к графу Гаврилу Ивановичю”.

Перевод, современный оригиналу, с тур. на рус. яз. (копия в статейном списке П.А. Толстого): Там же. Д. 1. Л. 540 об. – 543 об.

Jasnie Wielmozny Mosci Panie Golowgin Kanclerzu Wielki Najasnieyszego
Wielkiego Cara Weleczestwa Moskowskiego Pyrszy Mynystrze
Mnie Wielce Mosci Panie y Przyiacielu

 

List przesz poslanca W[asz]M[osci] Mosci Pana doszedl mnie. S ktorego pisania listu wirozumialem. W przeslem liscie pisal W[asz]M[osc] Mosci Pan ze Najasnieyszego Cara Weleczestwa bendącim nieprzyiacielem Krol Swedski y z nym znayduiącemi ludzmi w powiat Wielkiego Sultana przychodzoncych dowiedzial sie y pisal abym Krola Swedskiego nie przymowac. Przetem wasze bendące ludzie ktorzy Krolowi Swedskiemu poddali sie Mazepa y innych przy nim zostaiących poymawszy wienzieniu zatrzymac pysal W[asz] M[osc] Mosci Pan do mnie: a ze Krol Swedski do mnie nie przyiechal, do Przeswietney Porti przyiechal, iakobi waszech ludzi poymawszy y pod wartą trzymac, iezeli przetemi czaszy wasze byli. Teraz Krol Swecski onych iako swoych dawnych ludzi tak y tych rowno trzyma. Y Krol Swedski, sam do Najasnieyszego y napoteznieyszego Cesarza Pana y Dobrodzieia mego w goscie przyiechal tych ludzi waszech z ronk Krola Swedskiego wzionc y wyrwac przycieszko. Sam od siebie nie moge nic odpowiedziec y nie moge zgola zadną rzec uczynic. O Krolu Swecskim, taktoz przy nim bendące ludzi w powiat y w ziemie Przeswietney Porti przychodzoncych, y cos W[asz]M[osc] Mosci Pan do mnie pisal, tedem to wszytko Przeswietney Porcie opisawszy dalem znac. Iaki my fi rman to iest respons bendzie y wiadomosc na list pisani W[asz]M[oscią], przesz poslanca ktoregom przy sobie zatrzymal, bo iescze my nie przyszla wiadomosc. Wysz W[asz] M[osci] Mosci Pan, ze te rzeczy z ronk moych stac sie nie moze: miedzi dwoma Wielkiemi Monarhami umowione bendą. W takowych rzecach nam slugom nie przystoyno muwyc y rzondzyc y slowa nasze nie uchodzą. Gdybi uchodzyli tedibym dawno poslanca od W[asz] M[osci] Mosci Pana swoiem response odeslal. Iako da P[an] Bog od Przeswietney Porti wiadomosc przydzie y wiadomo my bendzie y ferman poslanca nazad odeszle. Przyiacielu moy od W[asz]-M[osci] Mosci Pana nym iescze list byl do mnie poslani do Bohu Rzeki poslalem byl czlowieka swego z listem do Jasnie Wielmoznego Jegm[osci] Pana Galica Kniazia Kyiowskiego dla nienaruszenia pokoiu swietego ktore woysko Waszeciof w granice w Przeswietney Porti woyne toczylo. Y na ten moy list poslani respons upraszal. Ani responsu ani tez poslanca mego do tychczasz nymasz czy zaginol czyli toz zatrzymani w powiecie waszem tak dawno ze iescze y poslaniec z listem nie stanol byl u mnie od Waszeci. Miedzi Wielkiemi Monarhami zostaiąca przyiazn trzeba bardzo doglondac. My tego powynnysmo doglondac. Nie wiem o Was podobno nie nalezy na Waszeciof doglondac y bardzo temu sie dzywnie ze Najasnieyszy Car Jego Weleczestwa y W[asz] M[osc] moy Mosci Pan, tak tez y Jeg[mosc] Pan Galic Kniaz y inne Ychmosciowie znayduiąc sie w kupie z response nie odprawilo. Wszytko to nie popelnione są od W[asz] M[osciow] Mosci Panstwa. Ja zas tak podalece na pograniczu zostaiąc od Przeswietney Porti bendonc podaleku ustawicznie musze opisiwac pisane listi do mnie od W[asz] M[osci]. Y czekaiąc na respons tedi obawiaią sie rzeczy. Przyiazn nie tak doziraią. Iezeli W[asz]M[osc] przyiaz nie doziracie nam chodzy nic przynalezy tedi przyiazn doglondami iako mozemo. Mazepa bendonc wynowaycą, zeby sobie iakie nie zadal trucyszne porozumiaiąc rozkazal abym szukac kazal y przy nym zadney orenzy aby nie bylo pozabirac aby sobie smierc nie zadal y gdi bendzie potrzeba nazad onego oddac aby zywego oddano y zebi mnie nie bylo przypisani iaki casus piszesz W[asz]M[osc] Mosci Pan. Mazepe mnie nie przystoyne y nie potrzeba pilnowac y nie nalezi my to poniewaz W[asz] M[osc] poymawszy mnie iego rence nie oddali y un do nas nie przyszedl. Krol Swecski iescze waszey ziemi bendąc, natenczasz do niego poszedl y poddal sie iuz rok temu bendzie. Krol Swecski Mazepe iako tez y przy nym bendocych iako wlasnie swoych ludzy tak zarowno trzyma. Mazepa iako tu przyiechal tedi iescze w drodze zachorowal y do tego czaszu iescze chory Krol Swecski sam od siebie doktora przydal y samego Mazepi siestrzenice ktori sie zowie Woynerowski zawsze przy nym y przy boku zostaią. Y doglondaią y ynszech ludzy obcych nie potrzebuią do oglondania. Jezeli Bog Wszechmogonci bendzie mu sądzil smierc y wieku odeymie tedi pomienioni Woynarowski dobro iego pozabyra. Iako W[asz]-M[osc] piszesz w liscie swoiem Mazepie iezeli od Boga nie bendzie naznaczona smierc y nam nie dacie wiari, moze u Boga prosba wasza usc y uprosyc zebi Mazepa nie umiral. W nadzieie Wielkiego Monarhi naszego nie ządami y chytrosc zadną nimamo w dobrach iego y zazdrosczenia na Boga sie zdami sie y w nadzieie w nym mamo. Y to oznaymuie Waszeci Mosci Panu Mazepa y z nym zostaiące w kupie iezeli są u Waszeciof za ludzmi poczytane, my onych y za czlowieka nymamo y nie przyznawami. Tylko znami y przyznawamo Krola Swecskiego y przy nym zostaiących. I ktokolwiek iest Krola Swecskiego slugami tedi znami. Y o Krulu Swecskim od Przeswietney Porti iaki mi ferman przydzie tedi wedlug tego press poslanca W[asz] M[osci] Mosci Panu doniose. Moy lubi Przyiacielu abys W[asz]-M[osc] za zle nie mial wedlug pisania listu Waszecinego naprzecyw kilka rzecy napisalo sie dlatego aby gruntowniysza przyiazn w muwieniu naszem zostawala nimam ynaczy tylko w sercu swiem dobrą przyiazn ku W[asz] M[osci] Mosci Panu y upraszam abys mnie lubownemi listami pisanemi nie zapomynol y s przyiazni swoy nie opuskal. W[asz] M[osci] M[osci] Pana uprzeymie zyclywi Przyiaciel

 

El Hadzi Jusuf Pasza Sylistryski Seraskier
od Przeswietney Porti na Benderze.

 

Data z Benderu dnia 8 Augusti Anno 1709.

Перевод.

Ясновельможный милостивый пан Головкин, великий канцлер, наияснейшего Великоцарского Величества Московского первый министр, мне многомилостивый пан и друг!

Лист через посланца вашей милости милостивого пана до меня дошел. Из коего писания понял я [следующее]. В прошлом листе писал ваша милость милостивый пан, что [о] вступивших в пределы великого султана короле шведском, наияснейшего Царского Величества неприятеле, и с ним находящихся людях, он узнал и написал, чтобы мне короля шведского не принимать, а бывших до того вашими людьми, которые короля шведского подданство приняли, Мазепу и прочих, при нем состоящих, схватив, под караулом содержать. Писал мне ваша милость милостивый пан: коль скоро король шведский не ко мне, а в Блистательную Порту приехал, то людей, будто ваших, взять и под стражей держать, ежели до того ваши были. Ныне король шведский оных, – как своих давних людей, так и этих, – наравне держит. И король шведский сам к наияснейшему и наимогущественнейшему цесарю, пану и добродетелю моему, в гости приехал, [посему] тех людей ваших из рук короля шведского взять и вырвать тяжело до крайности. Сам от себя не могу ничего ответить и совершенно ничего сделать не могу. Но о короле шведском, как и о людях, при нем бывших, в пределы и земли Блистательной Порты вступающих, и о том, что ваша милость мой милостивый пан мне писал, все это описавши, Блистательную Порту я известил. Какой мне фирман, то есть ответ, будет и известие на письмо, вашей милостью писанное, через посланца [дам знать], коего при себе задержал, ибо известие мне еще не пришло. Ведомо вашей милости моему милостивому пану, что дела эти мною одним решены быть не могут: о них два великих монарха договориться должны. В таковых делах нам, слугам, говорить и самостоятельность проявлять не пристало и слова наши неуместны. Когда б уместны были, я б давно посланца вашей милости моего милостивого пана со своим бы ответом отослал. Как даст Господь Бог, что от Блистательной Порты известие придет и знать я буду и фирман [иметь], посланца назад отошлю. Друже мой, еще до того, как от вашей милости моего милостивого пана письмо ко мне было, послал я к реке Бугу человека своего с письмом к ясновельможному его милости пану князю Голицыну киевскому для сохранения мира священного, ибо войско ваших милостей в границах Блистательной Порты войну чинило. И на то письмо мое об ответе молил. Ни ответа, ни посланца моего, наконец, до сего времени нет, толи погиб, толи задержан, вполне вероятно, в пределах ваших, [причем] так давно, что и посланец с письмом от вашей милости ко мне тогда еще не прибыл. Дружбу, между великими монархами соблюдаемую, беречь необходимо. Наша это обязанность. Думаю, что не должен вашим милостям в доверии отказывать, и потому очень мне дивно, что наияснейший Его Величество царь и ваша милость мой милостивый пан, а также и его милость пан князь Голицын и другие их милости, все вместе находясь, ответа не отправили. Все это вашими милостями милостивыми государями не исполнено. Я же, столь далеко в порубежье пребывая, от Блистательной Порты вдалеке будучи, письма вашей милости, ко мне обращенные, постоянно должен пересказывать. И ответа ожидая, что-либо делать опасаешься. Дружбу так не соблюдают. Ежели ваша милость дружбу не соблюдаете, для нас разницы нет: мы дружбу бережем, насколько возможно. Пишешь ваша милость милостивый пан, что Мазепа, зная, что виноват, может какой яд принять, и потому наказываешь обыск чинить и чтоб оружия при нем никакого не было, отобрать, дабы смерть себе не задал, ибо когда нужно будет его отдать, чтоб оный живым был отдан, а мне бы [в противном случае] казус какой не приписали. За Мазепой мне следить не подобает и не требуется и не в моей это власти, ибо не ваша милость, его поймавши, мне его в руки отдали и не [сам по себе] он к нам пришел. [Когда] король шведский еще на вашей земле был, тогда [именно] он к нему пошел и подданство принял, тому год уже будет. Король шведский Мазепу, как и тех, кто с ним, наравне со своими людьми трактует. Мазепа, как сюда приехал, то в дороге еще захворал и до сего времени еще болен. Король шведский от себя доктора [ему] определил, и самого Мазепы племянник, что Войнаровским зовется, [оба] всегда при нем непосредственно находятся. И [оба его] опекают и иных людей чужих для опеки им не нужно. Ежели всемогущий Бог смерть ему судил и век его пресечет, означенный Войнаровский все имение его заберет. [Но] как ваша милость в письме своем пишешь, ежели от Бога смерть Мазепе назначена не будет и нам веры не дадите, то может просьба ваша до Бога дойти и упросите, дабы Мазепа не умирал. Монарху нашему великому сверх того, что у него есть, нам желать нечего и хитрости никакой здесь не имеем, а зависть [чью-либо] на суд Божий отдаем и [только] в нем надежду видим. И то заявляю я вашей милости моему милостивому пану, что ежели совокупно Мазепа и все, с ним находящиеся, у ваших милостей за людей почитаются, то мы их за таковых не считаем и не признаем. Знаем только и признаем короля шведского и при нем состоящих. И кто бы они ни были, ежели короля шведского слугами являются, [тех] тогда знаем. И о короле шведском какой мне от Блистательной Порты фирман прибудет, [обо всем] тогда согласно нему через посланца вашу милость милостивого пана извещу. Мой любезный друг! [Только] бы ваша милость обиды на меня не держал, [ибо] потому [мною] то немногое, письму вашей милости противное, написано, дабы в общении нашем крепчайшая дружба сохранялась, ничего более не имею, только в сердце своем добрую дружбу к вашей милости милостивому пану и молю, дабы [вы] меня дружескими писаниями [своими] не забывали и дружбой своей не оставляли. Вашей милости милостивого пана любезно доброжелательный друг
 

Эль Хаджи Юсуф-паша Силистрийский, сераскир
Блистательной Порты в Бендерах.

Дано в Бендерах, августа 8 дня 1709 года.