Вы здесь

№ 81

Письмо силистрийского вали Юсуф-паши генерал-майору князю Г.С. Волконскому об отказе выдать И.С. Мазепу и его сторонников

1709 г. августа 4

Российский государственный архив древних актов

Ф. 89. Оп. 1. 1709 г. Д. 4. Л. 7–8 (один лист, сложенный вдвое). Перевод с тур. на пол. яз.

На л. 7 об. внизу слева вдоль листа сверху вниз помета “Копия с листа от Юсуп паши к кн[я]зь (исправлено из гра...) Григор[ь]ю Волконскому. Переведена на турском языке в Киеве августа в 12 де[нь] 1709г[о]”.

Jasnie Wielmozny Mosci Panie Generale Wolkonski
Moy Wielce Mosci Panie y Przyiacielu

 

List lubowny od W[asz]M[osci] Mosci Pana doszedl mnie. S ktoregom listu pisanego wszystkom wirozumial. Najasnieyszego Cara Jegmosci Weleczestwa, nieprzyiaciel Krol Swecski y przeszslego Hetmana Mazepi, y zaporoskiego watamana Koszowego Koste, y przy nym bendoncych Kozakof dla poymania za pozwoleniem Cara Jegmo[sci] ordinowanym bendąc dlategom blisko granici Wielkiego Sultana przyszedl daiąc znac. Y dowiedzialem sie ze od Oczakowa ruszywszy sie do Benderu przyszli y w Benderze zatrzymani są. Podobalo sie. Teraz tego Mazepi y przy nym zostaiącego watamana Koszowego s Kozakami mnie do Jachorlika poslali piszesz w liscie swoiem Waszec Mosci Pan, Przyiacielu moy przetem takze domnie poslal Jasnie Wielmozny Jegomosc Pan Gabriel Golowkin Pyrszy Minister Najasnieyszego Cara Jegomosci Weleczestwa abym w Benderze pod wartą zatrzymal. Puki od Monarchof Wielkych dwoch wiadomosc przydzie. Tudziesz takze y od Jasnie Wielmoznego Jegomosci Pana Kniaza Galicza przyiaciela mego w liscie swoiem takze pisze. A Waszec iako wlasnie do swego slugi piszonc koniecznie poymac y do mnie poslac do Jachorlika. Te rzecy są dwoch Wielkich Monarhof miedzi sobą pomuwiąc y iako zda sie naylepo postanowią. Y podobac sie bendzie uczynią. Oni o tem znaią y rzondzą. A ze Waszec do mnie piszesz y przynaglasz bardzo my to podzywno przychodzi. Ja za Hetmana y za Koszowego watamana y Kozakof nie iestem porenką zebym onych poslal do Waszeci. Te Kozacy przetem wasze byli a od roku wieci do Krola Swecskogo poddali sie y slugami pozostali. Iak to od iednego Monarhi Wielkiego przy nym zostaiącego sluge z rong iego wziewszy wam odeslac nie moge tego uczynyc. Tych ludzi iezelibyscie potrzebowac mieli u Krola Swecskiego iako z naszey ziemi puydzie tedi potrzebuycie naonczasz. Ia w tych rzecach waszech nie myszam sie. Te slowa nie są Monarhi mego Wielkiego tylko moie same opisane. Wiadomo to iest W[asz]M[osci] Mosci Panu ze niedawnemi czasy nasz takze Kazygierey Sultan zgryszywszy do waszeciof do Czehryna ucykl byl. Zaczem za nym woysko nasze poslane bylo w pogonie do granici przyszedszy powiedzieli ze Kazygierey Sultan naszem iest gosciem w dobry sposob przyiechal niedamo. Y woysko nasze w granice nie puscyli y Kazy Gierey Sultana nie oddaliscie. Sam kiedi bendzie mial wolą w ten czasz puydzie odpowiedzieliscie. My pokoy swietey szanuiąc nyc nie czynilismo. Napotem tedismo mi do Kazy Gierey Sultana wiadomosc poslali y upewnili napotem y sam przyiechal y wi gdibiscie tak uczynyli do podobienstwa byloby. A ze te ludzie ktorych od nas potrzebuiecie do nas nie przyszli do Krula Swecskiego iako ieszcze byl waszey ziemi natenczas przyszli. Teraz tedi ia na to tak odpowiadam. Od Przeswietney Porti moy Otomanski iaki mi przydzie respons nie moge wiedziec a ze Waszec tak z wielu woyskiem y harmatami puysc dla tey mali rzecy lapania syla iest to. My zas pokoiu swietego nie naruszaiąc dotrzymuiem y naprzecywko zadnego przysposobienia nic nie czynimo ale wasza intencyia y mysl pokoy naruszac. Puki od was iaka wielka rzec nie pokaze sie my pokoiu dotrzymywac bendziem y dotrzymuiem iako y przetem y cokolwiek wy czynicie wolno w renkach waszech. Ale Pan Bog ten ktory niebo y ziemie stworzyl y Monarchą Wielkym bendącem y sczodrem kozdemu czlowiekowi wedlug sprawowania sie pomocą bendzie. Moy lubi Przyiacielu te slowa musieli sie napisac dlatego abys W[asz]m[osc] Mosci Pan bynamny ni mial za zle y na pomyslu swoiem y mnie za przyiaciela sobie chowac raczel y z dobrego afektu nie opuskal. W[asz]m[osci] M[oyego] M[osci] Pana uprzeymie zyclywi Przyiaciel

El Hadzi Jusuf Pasza Sylistryski
Seraskier od Przeswietney Porti Ottomanski
na Benderze zostaiący.

Data z Benderu dnia 4 Augusti anno 1709.

 

Upraszam wielce W[asz]m[osci] Mosci Pana iezeli sie zdarzy do nas ieszcze posilac listi aby byli po polsku napisane.

 

Перевод.

Ясновельможный милостивый пан генерал Волконский,
мой многомилостивый пан и друг!

 

Дружеское письмо вашей милости милостивого пана до меня дошло. В коем писании мне все понятно. Будучи определенным с согласия Его Царского Величества для поимки его наияснейшего Царского Величества неприятеля, короля шведского, и бывшего гетмана Мазепы и запорожского кошевого атамана Кости и бывших при нем казаков, прибыл я к границе [владений] великого султана, о чем и сообщаю. И ведомо мне стало, что, выступив из Очакова, прибыли они в Бендеры и в Бендерах ныне под караулом обретаются. Чем я удовлетворен. И теперь в своем письме пишешь ты, ваша милость, пан и друг мой, чтобы того Мазепу и при нем находящегося кошевого атамана с казаками ко мне в Ягорлык[1] отправили, тогда как прежде послал ко мне ясновельможный его милость пан Гавриил Головкин, его наияснейшего царского величества первый министр, дабы я [их] в Бендерах под стражей держал. Что и ясновельможный его милость пан князь Голицын, друг мой, в письме своем также пишет. А ваша милость [требуешь], словно к слуге своему обращаясь, непременно поймать и ко мне в Ягорлык выслать. Дело это сугубо двух великих монархов касаемо, которые, между собой обсудив, как им лучше покажется, постановят. И как понравится [им], сделают. Они это ведают и управляют. А то, что ты, ваша милость, ко мне именно пишешь и принуждаешь, мне весьма дивным представляется. Я никаких ручательств, чтоб гетмана, кошевого атамана и казаков вашей милости отослать, не давал. Казаки те ранее ваши были, но известно вам, что они уж год как королю шведскому в подданство отдались и слугами [его] стали. А раз так, не могу я того учинить, чтобы у монарха великого, кто бы он ни был, слугу, при нем остающегося, забрать и вам отослать. Людей этих тогда только у короля шведского требовать можете, когда он из земли нашей пойдет, вот тогда и требуйте. Я в те дела ваши не вмешиваюсь. Слова эти – не монарха моего, только мои собственные, от меня написанные. Ведомо вашей милости милостивому пану, что недавно наш Казы Гирей-султан, вину на себе имея, к вам в Чигирин бежал. Посему за ним войско наше в погоню послано было, [когда же оно] к границе пришло, сказано [ему] было, что Казы Гирей-султан – гость наш и по-хорошему приехал, и его не выдадим. И войско наше через границу не пустили и Казы Гирей-султана не отдали. Сам де когда захочет, тогда и пойдет, ответили. А потом, в свою очередь, мы Казы Гирей-султану известие послали и [его] убедили, вслед за чем он и сам приехал, и когда б вы так же поступили, тем же и кончиться могло. Поскольку те люди, коих вы требуете, не к нам пришли, но к королю шведскому, и тогда еще, когда он на вашей земле был. Ныне я так на это отвечаю. Каков ответ мне от моей Блистательной Порты Оттоманской будет, знать не могу, но чтобы вам со многим войском и пушками идти, того для столь малого дела поимки [слишком] много. Мы же, не нарушая, мир священный соблюдаем и в ответ на какие бы ни было приуготовления ничего не предпринимаем, но [вот] ваше намерение и мысль – мир нарушить. Пока с вашей стороны какого важного повода не появится, мы как и прежде мир соблюдать будем, у вас же в действиях ваших руки свободны. Но господь бог, тот, кто небо и землю сотворил, являясь монархом великим и воздающим каждому человеку по делам его, подмогой [правому] будет. Мой друг дорогой, слова эти потому должны были быть написаны, дабы ваша милость пан милостивый в мыслях своих обиду отнюдь не держал и меня по-прежнему за друга своего почитать изволил и доброго расположения [своего] не лишал. Вашей милости моего милостивого пана любезно доброжелательный друг

Эль Хаджи Юсуф-паша Силистрийский,
сераскир Блистательной Порты Оттоманской,
в Бендерах пребывающий.

Дано в Бендерах, августа 4 дня 1709 года.

 

Обращаюсь к вашей милости милостивому пану с великой просьбой: ежели еще случится к нам письма посылать, чтобы они по-польски написаны были.

 


[1] Турецкая крепость на р. Ягорлык, левом притоке р. Днестр.